We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR? 
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat zowel ouders, leerlingen als personeel van de school vertegenwoordigt. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten aanzien van datgene wat de directie en/of het schoolbestuur doet.
 
Wat doet de MR? 
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor 6 keer per jaar overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, bouw of verbouw, een fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
 
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.
 
Wat zijn de rechten van een MR? 
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het schoolbestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
-         Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
-         Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
-         Het schoolreglement
-         Beleid ten aanzien van veiligheid- , gezondheid- en welzijnsbeleid
 
En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
-         Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
-         De taakverdeling binnen de schoolleiding
-         Het vakantierooster
-         Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
 
Voor sommige zaken bestaat er binnen de MR ook nog verschil tussen de personeelsleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de personeelsleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De ouderleden hebben instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.
 
Wat zijn actuele onderwerpen? 
Er zijn onderwerpen die jaarlijks terugkeren. Voorbeelden hiervan zijn de vakantieplanning, het formatiebeleid, de schoolgids etc. Daarnaast zijn er actuele onderwerpen die ieder jaar anders zijn. Dit jaar is aan de orde hoe om te gaan met de prognoses voor de groei van het aantal leerlingen van de school, de huisvestingssituatie, de verkeersveiligheid bij school en de inrichting van het schoolplein.
 
Wat is het verschil met de Oudervereniging? 
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de Oudervereniging niet. Verder houdt de oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de ouderleden van de MR kunnen de oudervereniging om advies vragen.
 
Hoe blijft u op de hoogte? 
De agenda’s van de MR vergaderingen worden op de website gepubliceerd en op het prikbord gehangen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de voorzitter. De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de MR staan op de website, maar zijn ook in tezien op school. Tevens verschijnt een paar keer per jaar nieuws van de MR in het Ouderbulletin. Op de jaarlijkse ouderavond aan het begin van ieder schooljaar wordt door de voorzitter van de MR een samenvatting gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
Wanneer en hoe benadert u de MR? 
Als u vragen heeft ten aanzien van beleidszaken of hierover een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of een e-mailsturen naar: D.Kamps@stichtingbaasis.nl
 
Hoe kunt u lid worden van de MR? 
Als er een vacature ontstaat voor een ouderlid van de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven.
Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak dan wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature voor een personeelslid wordt door het team ingevuld.

 
Wie hebben nu zitting in de MR?

André Emmens

Voorzitter
MR-lid oudergeleding

Laura Bolhuis

MR-lid personeelsgeleding

Dina Kamps

MR-lid personeelsgeleding

Willem Staghouwer

MR-lid oudergeleding

Karin Kamps

MR-lid oudergeleding