We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

De school

OBS De Zeijer Hoogte is een openbare school.
Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen. Een openbare school is een school waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. In het openbaar onderwijs krijgt het kind de gelegenheid kennis te maken met diverse opvattingen, overtuigingen en denkbeelden, leert het deze waarderen en hiervoor open te staan.
We streven naar een positief klimaat dat zich onder andere kenmerkt door het geven van positieve feedback ten opzichte van leerlingen en het creëren van een veilige en rustige omgeving. Pedagogische afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders is daarbij van groot belang.
Dit betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin iedereen zich, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of prestaties, gelukkig kan voelen en geaccepteerd weet. Een omgeving vol ontwikkelingskansen voor elk individu.
Kortom: we trachten steeds elk kind dat gene te geven, wat het in elk stadium van zijn ontwikkeling, nodig heeft met het oog op zijn specifieke eigenschappen.
 
OBS De Zeijer Hoogte is een school die een centrale plaats inneemt in de gemeenschap van het dorp Zeijen en de sociale samenhang versterkt tussen kinderen, jongeren, ouders en inwoners.
 
Onze missie hebben wij vertaald in een motto:
  
"Een school waar kinderen en volwassenen bouwen met hoofd, hart en handen aan een wereld van mogelijkheden"

OBS De Zeijer Hoogte biedt het individuele kind een veilig basis om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kind is het uitgangspunt en de ouders worden bij de school betrokken. De relatie tussen kinderen en volwassenen is gelijkwaardig. Kortom: we leren van elkaar en delen met elkaar. Wij moedigen het nemen van verantwoordelijkheid aan. Kinderen, leerkrachten en ouders benaderen elkaar op een positieve manier. Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Deze verscheidenheid komt o.a. tot uiting in: de strategie van het leren, de culturen, de leerkrachten, de kinderen. Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande. We leren te kijken vanuit verschillende perspectieven. Onze school is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier gewerkt.
 
Kernwaarden zijn voor ons:
  • Leren
  • Samenwerken
  • Creëren
     
Leren
Het leren begint met kennismaken. OBS De Zeijer Hoogte biedt een vast kader van onderwerpen (leerinhouden) en activiteiten waarmee de kinderen moeten kennismaken. Daarnaast bieden we ruimte voor exploratie naar eigen inzicht en interesse. Na kennismaken is er tijd voor onderzoeken en verkennen. Wat kan ik doen met de kennis en de vaardigheden?
Geleidelijk worden nieuwe begrippen en vaardigheden vertrouwd. Expliciete kennis wordt impliciete kennis, de kennis wordt een onlosmakelijk deel van jezelf.
 
Samenwerken
Samenwerken is het vermogen een dialoog aan te gaan, om vanuit de dialoog samen iets te maken dat de kracht in het individu overstijgt. Samenwerking ontstaat daar waar ieder zich verantwoordelijk voelt voor het geheel, waar men nieuwsgierig is naar anderen en bereid is met anderen rekening te houden. Het gaat niet vanzelf; het moet worden geleerd en georganiseerd zowel in de groep als in de school.
 
Creëren
Met leren alleen is het onderwijs nog niet klaar. Hoe meer kennis en vaardigheden het kind krijgt, hoe meer er gebouwd kan worden aan nieuwe mogelijkheden. Dat bouwen begint met verbeelding. Het begint met een idee, een fantasie. Woordjes worden een verhaal, een beweging een dans, muziek wordt een musical, een ergernis een opvatting, een proefje een experiment. Een uitnodigend en stimulerend klimaat is hiertoe een voorwaarde
 
Wij "leveren" zelfstandig - en ruimdenkende jonge mensen die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit. Deze jonge mensen hebben inzicht in hun eigen talenten en de wijze waarop ze deze verder kunnen ontwikkelen. Ze beschikken over ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/maatschappelijke rol kunnen te ontwikkelen. Het zijn betrokken mensen bij sociaal-maatschappelijke en culturele thema’s met een internationale oriëntatie.
 
De zorg voor de kwaliteit van de school.
Onze kinderen groeien op in een zich snel ontwikkelende maatschappij. In de periode dat zij op de basisschool zitten maken zij een grote ontwikkeling door. Wij vinden het belangrijk dat dit op een positieve en evenwichtige manier gebeurt.
Als school willen wij op basis van weloverwogen keuzes aansluiten bij de ontwikkelingen van de maatschappij.
Ons onderwijs is zodanig ingericht, dat de kinderen in principe een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en de school in acht aaneengesloten jaren kunnen doorlopen. De kerndoelen die de overheid ons stelt, zijn voor ons leidend en willen wij in principe met alle leerlingen halen. Daarbij vinden wij het belangrijk, dat de kinderen de basisschool verlaten meteen positieve en zelfstandige leerhouding.
Onze inspanningen zijn er opgericht ieder kind een brede en positieve ontwikkeling te laten doormaken.Centraal daarbij staan de leeropbrengsten en het pedagogisch welzijn/emotionele ontwikkeling. Presteert het kind naar wat wij mogen verwachten of heeft het daarvoor speciale aandacht/zorg nodig?
Hierbij denken wij niet alleen aan kinderen die extra uitleg of oefenstof nodig hebben, maar ook aan kinderen die vragen om meer uitdaging of verrijking. Wij kijken hierbij niet alleen naar vaardigheden op leerstofgebied maar ook naar vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied.
Wij stellen ons hierbij steeds vragen als:
  • Hoe verloopt de ontwikkeling van het kind, welke mogelijkheden heeft het; wat kan het al, welke vervolgstap moet er gezet worden en wat heeft het nodig.
De leerlingenzorg is zodanig georganiseerd, dat wij de resultaten van alle kinderen goed in beeld hebben, onze conclusies daaruit kunnen trekken en daar acties aan kunnen verbinden.
  • Hoe is het leerstofaanbod? Beantwoord het nog aan de eisen van deze tijd? Is er een doorgaande lijn? Welke methodes moeten worden vernieuwd?
  • Hoe geven wij als leerkrachten onze instructie? Hoe duidelijk zijn wij in onze aanpak? Waar hebben wij als team c.q. individu extra scholing nodig?
Waar kunnen wij van elkaar leren?
  • Gaan wij efficiënt met de tijd om? Wordt er genoeg aandacht besteed aan de basisvaardigheden taal/lezen en rekenen/wiskunde?

De antwoorden op deze vragen resulteren in ontwikkelplannen op teamniveau. Deze worden samen met het team opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld/vervolgd.
 
Nascholing t.b.v. de schoolontwikkeling

De school investeert structureel in een goed en actueel geschoold team.Regelmatig vindt teamscholing plaats om in de onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, dan wel daarvoor geschoold te raken. De cursussen worden meestal gevolgd op woensdagmiddagen. Sommige scholingen vinden  plaats op een margedag.
 
Onze schoolresultaten

We scoren met onze resultatenregelmatig (ver) boven het landelijk gemiddelde (toets norm). Op OBS De Zeijer Hoogte wordt dan ook kwalitatief goed onderwijs gegeven!
 
Resultaten Cito-eindtoets
 
 
Aantal leerlingen
Toetsnorm
Resultaat
2014 - 2015
12
537,1
538,9
2015 - 2016
10
538,3
543,7
2016 - 2017
8
537,6
539,1
2017-2018
 6
 534,9
 541,0